1. SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator vašeg putovanja garantuje izvoñenje programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisan način, osim u slučaju izuzetnih kolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, i sl)

PRIJAVE I UPLATE
Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja, kao i u poslovnicama agencija koje on ovlasti. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva odreñeni program putovanja. 
a) Prilikom prijave kupac uplaćuje 40% vrijednosti aranžmana, a preostalih 60% iznosa treba uplatiti najkasnije 14 dana prije polaska na put. b) Za “rezervaciju na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrñenu rezervaciju, koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije. Na dan prijave putnik potpisuje ugovor pod naznakom “Upoznat sa programom i uslovima putovanja te ih u cijelosti prihvaćam. Potvrñujem da mi je ponuñeno putničko zdravstveno osiguranje”. Na taj način sve što je navedeno u ovim uslovima postaje pravna obaveza i za putnika i za organizatora.

2. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA
Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tokom trajanja putovanja plaćaju se turističkom prijatelju ili predstavniku organitatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene aranžmana objavljene su u KM, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na odreñeni dan. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povećanja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obaveze na nadoknadu štete.

3. KATEGORIZACIJA i OPIS USLUGE
Ponuñeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr., opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr., pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

4. PROMJENA PROGRAMA
Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi tačku 1). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo u objektu iste ili više kategorije,a na teret organizatora.

5. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ
Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa, organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana. Organizator može takoñer otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviñen za odreñeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator svakog putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka putovanja, te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos.

6. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA
Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj ljestvici: 
- za otkaz do 30 dana prije puta organizator naplaćuje 10% cijene aranžmana,a najmanje 40KM, 
- za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25% 
- za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40% 
- za otkaz od 14 do 08 dana prije puta 80% 
- za otkaz od 07 do 00 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana, 
- ako se putnik ne pojavi ili ne otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. 
Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje nañe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a, ni putnih isprava.

7.OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA
Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga, kao i izboru vršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualne nemogućnosti izvršenja usluga ili djela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga 
prouzročenih višom silom (tačka 1) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovra prema pozitivnim propisima i meñunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove

ARANŽMANI GDJE VIP TRAVELS NIJE ORGANIZATOR PUTOVANJA: U slučajevima kada VIP Travels nije organizator putovanja, on nastupa u ulozi informatora. Stoga putniku prosljeđuje primljene informacije o aranžmanu, te mu samo pomaže kod prijave, dok su uvjeti, prijave, uplate idr. u skladu sa važećim općim uslovima organizatora putovanja. Takvi programi su posebno obilježeni. VIP Travels takve aranžmane prodaje u ime drugih lica i za tuđi račun. Moguće žalbe putnik sređuje sa organizatorom putovanja, dok mu VIP Travels u tome samo pomaže.

 

8. OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:
- posjedovati valjane putne isprave.Troškove gubitka ili krañe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Prijatelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvijet da se program nesmetano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju, ali ne jamči dobivanje vize, 
- cijepiti se i posredovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata, kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obavezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 7,
- poštivati carinske i devizne propise zakona Bosne i Hercegovine, kao i država u kojima boravi tokom putovanja, 
- pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surañivati s turističkim prijateljem i/ili predstavnikom organizatora putovanja, 
- prilikom polaska na putovanje turističkom prijatelju, odnosno predstavniku organizatora, predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (orginalni voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana). U slučaju nepoštivanja ovih obaveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

9. PRTLJAG
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15kg prtljage na charter letovima te do 20kg prtljage na redovnim avio linijama. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu i izgubljenu prtljagu, kao ni za krañu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporučujemo najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prevozniku ili na recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

10. PUTNO OSIGURANJE
Turistička agencija u kojoj se uplaćuje aranžman, obavezna je putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja, koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tokom boravka u inozemstvu i osiguranja od otkazivanja putovanja, koji se nude, kako za putovanja u inozemstvu, tako i u našoj zemlji. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrñuje da mu je bio ponuñen “paket” putnih osiguranja.

11. NADLEŽNOST SUDA
Kupac usluge iz dotičnog programa ima pravo reklamacije kod organizatora programa. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

12. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA
U skladu sa Zakonom, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na potvrdi o putovanju ili drugom odgovarajućem dokumentu.

13. REKLAMACIJE
Organizator putovanja ne prihvaća reklamacije i povrat sredstava na posebne ponude (last minute, ultra last minute, fortuna programe), te gratis putovanja.

14. UPOZORENJE  Ovi opći uvjeti putovanja, koje primjenjuju agencije članice UTABIH, sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja, odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira ovaj organizator putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uslove putovanja. Ovo izdanje uslova putovanja isključuje sva ranija izdanja..

Kontakt informacije

  • Zelenih Beretki bb (Gazi Husrev-begov bezistan) 71000 Sarajevo, BiH
  • +387 (0)33 44 39 00 +387 (0)33 27 18 00

VIP Travels aplikacija

Sve naše ponude
samo dodir od vas

Top